کد مقاله را وارد کنید !
بانک ها و نمایه نامه ها
بررسی رابطه سبک رهبری خدمتگزار با عملکرد و اشتیاق شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
دوره 1، شماره 2، 1402، صفحات 20 - 37
نویسندگان : فرزاد گرامی 1 ، رضا ملکشاهی* 2

1 عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی، گروه صنایع، مؤسسه آموزش عالي نقش‌جهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی، گروه صنایع، مؤسسه آموزش عالي نقش‌جهان، اصفهان، ایران.

چکیده :
سبك رهبري خدمتگزار به‌عنوان یک رويكرد نوین ممكن است از نظر ارتقاء عملكرد اعضاء سازمان از طريق پرورش نگرش‌ها و رفتارهاي كاري آنان مانند عملکرد و اشتیاق شغلی براي رهبران سازمان‌ها سودمند باشد. لذا، سازمان نیاز به رهبرانی دارد که از سبک‌های ویژه رهبری آگاهی داشته باشند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک رهبری خدمتگزار با عملکرد و اشتیاق شغلی کارکنان شرکت‌های پیمانکار فولاد مبارکه اصفهان صورت پذیرفته است. روش پژوهش در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد بوده و جزء پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌گردد. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این پژوهش، نرم‌افزار آماری SPSS و AMOS است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ارشد، میانی و جزء شرکت‌هاي تعميرات ساختماني (دو شرکت پيمانکاري) زير نظر واحد تعميرات مرکزي فولاد مبارکه اصفهان بوده و حجم کلی نمونه در این پژوهش برابر با 159 نفر است که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌ شده‌اند. به‌منظور تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها، برآورد و تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنف، مدل همبستگی ساده و چند متغیره و از آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده ‌شده است. با توجه به یافته‌های این پژوهش، به‌طورکلی یک رابطه مثبت و معنادار بین سبک رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت‌های پیمانکار فولاد مبارکه اصفهان وجود دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داده است که سبک رهبری خدمتگزار، عملکرد کارکنان و اشتیاق شغلی در شرکت‌های پیمانکار فولاد مبارکه اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار داشته و متغیر اشتیاق شغلی نیز یک نقش جزئی را به‌عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین دو متغیر سبک رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان بر عهده دارد.
کلمات کلیدی :
رهبری خدمتگزار، اشتیاق شغلی، عملکرد شغلی، فولاد مبارکه اصفهان
بازدید امروز
38
بازدید دیروز
69
بازدید کل
20,615
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !