کد مقاله را وارد کنید !
بانک ها و نمایه نامه ها
بررسی سبک رهبری لیکرت و رابطه آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران
دوره 1، شماره 1، 1402، صفحات 93 - 109
نویسندگان : سعید شاهرحمانی 1 ، اشکان هدایی 2 ، محمدجواد حیدری آبروان* 3

1 کارشناسی ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی، دانشگاه فنی حرفه‌ای، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده :
گستره سبکهای رهبری و مدیریتی گستردهای طی سالیان متمادی توسط بسیاری از متفکران و دانشگاهیان پیشنهاد شده است. از طرفی، سازمانها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی باید ضعفها و قوتهای فرهنگی را شناسایی و به اصلاح آنان بپردازند. ازاینرو، هدف این پژوهش، بررسی سبک رهبری لیکرت و رابطه آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکتهای دانشبنیان صنعتی تهران است. این پژوهش، مطالعهای پیمایشی از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان شرکتهای دانشبنیان شهر تهران بود ( 00811نفر) که نمونهها بهصورت تصادفی طبقهای از بین کارکنان شرکتهای دانشبنیان صنعتی تهران انتخاب شد. دادهها از طریق پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن ( 52گویه) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ( 63گویه) گردآوری شد. پایایی این پرسشنامهها با آلفای کرونباخ محاسبه شده که برای پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن، 1/83و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون، 1/10به تأیید رسیده است. بر اساس یافتههای این پژوهش، رابطه معنیداری بین سبک رهبری لیکرت (عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت) در سطح معنیداری p = 1/111 > 1/10با ارتقاء فرهنگ سازمانی در کارکنان شرکتهای دانشبنیان صنعتی وجود دارد. میتوان نتیجه گرفت که سبک رهبری لیکرت با چهار مؤلفه (عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت) سبب ارتقاء فرهنگ سازمانی، افزایش انگیزه و کارایی در کارکنان شرکتهای دانشبنیان صنعتی میشود
کلمات کلیدی :
رهبری، سبک رهبری، سبک رهبری لیکرت، فرهنگ سازمانی، شرکت های دانش بنیان صنعتی
بازدید امروز
36
بازدید دیروز
69
بازدید کل
20,613
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !