کد مقاله را وارد کنید !
بانک ها و نمایه نامه ها
ارائه مدل تأثیر سیستم اطلاعات مدیریتی بر عملکرد سازمان بر اساس نقش میانجی مدیریت دانش
دوره 1، شماره 2، 1402، صفحات 70 - 79
نویسندگان : حمیدرضا ابوطالبی جهرمی 1 ، علی پیرزاد* 2 ، محمدرضا ثابت مهارلویی 3

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران.

2 استادیار، دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران.

3 کارشناسی، دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران.

چکیده :
هدف: با توجه به تغییرات گسترده و رشد فزاینده فناوری اطلاعات، استقرار سیستم اطلاعات مدیریتی جهت کسب مزیت رقابتی و توسعه عملکرد سازمان، یک امر ضروری است. در این مطالعه، تأثیر استقرار سیستم اطلاعات مدیریتی بر عملکرد سازمان بر اساس نقش میانجی مدیریت دانش، مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان بیمارستان فارابی شهرستان بستک در استان هرمزگان طی سال 1400 است. بر این اساس، 118 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش تصادفی طبقه‌‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌‌ها، پرسشنامه است. روایی پرسشنامه به‌صورت همگرایی و محتوایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌‌ها از نرم‌افزار SPSS 25 در بخش استنباطی و از نرم‌افزار LISREL8.8 برای برازش مسیر استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که سیستم اطلاعات مدیریت، تأثیر مثبت و معناداری با عملکرد سازمان دارد. این رابطه با ضریب مسیر 29/0 و ضریب معناداری 52/4، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، مدیریت دانش به‌‌عنوان متغیر میانجی، تأثیر مثبت و معناداری را بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد سازمان ایجاد کرده است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، به‌کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت منجر به افزایش دانش و آگاهی‌های کارکنان و نیز غنی‌تر شدن محتواي مشاغل می‌شود. لذا دانش کارکنان موجب تسلط حرفه‌ای آن‌ها بر سازمان شده و بر این اساس عملکرد سازمانی افزایش پیدا می‌کند.
کلمات کلیدی :
سیستم اطلاعات مدیریت، مدیریت دانش، عملکرد سازمان
بازدید امروز
35
بازدید دیروز
69
بازدید کل
20,612
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !