کد مقاله را وارد کنید !
بانک ها و نمایه نامه ها
الگوی معادلات ساختاری کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی
دوره 1، شماره 2، 1402، صفحات 80 - 96
نویسندگان : سیده افسانه شبیریان 1 ، عباسعلی رستگار* 2

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استاد دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده :
کارآفرینی در عصر جدید به یکی از مفاهیم جذاب در حوزه‎های مدیریت و فناوری اطلاعات تبدیل‌ شده است. از سوی دیگر، مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی، پاردایمی نوآورانه در گنجاندن رسانه‎های اجتماعی در دل فناوری‌‌های سنتی مدیریت ارتباط با مشتری و روشی نوین برای مدیریت روابط با مشتریان محسوب می‏شود. تحقیق حاضر، از لحاظ شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و هدف آن، بررسی تأثیر متغیرهای مستقل (زمینه ‌سازمانی، زمینه فنی، فشارهای اجباری اجتماعی، فشارهای تقلیدی و فشارهای هنجاری) در جامعه آماری موردنظر و تعیین تأثیر آن بر متغیر وابسته (کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی) است. روش تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران، معاونین و کارشناسان بانک رسالت در شهر تهران به تعداد 420 نفر است. به‌منظور تعیین نمونه آماری موردنیاز، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 201 مشخص گردید. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شده است. روایی ابزار اندازه‌گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار (smart pls 3) استفاده شد. نتایج یافته‌ها نشان داد عوامل پیشران نوآوری، تأثیر معناداری بر کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی دارد. همچنین، فشارهای اجباری و هنجاری، تأثیر معناداری بر کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی دارد.
کلمات کلیدی :
کارآفرینی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی، عوامل پیشران نوآوری، قصد خرید، فشارهای نهادی
بازدید امروز
49
بازدید دیروز
69
بازدید کل
20,626
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !