کد مقاله را وارد کنید !
بانک ها و نمایه نامه ها
تأثیر شایستگی های اجتماعی و فردی سرمایه های انسانی بر اخلاق کاری با متغیر میانجی اعتماد بین کارکنان (مطالعه موردی بانک توسعه صادرات)
دوره 1، شماره 1، 1402، صفحات 23 - 35
نویسندگان : طیبه نیک‌رفتار* 1

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ایران.

چکیده :
این پژوهش به منظور بررسی اثر هوش عاطفی بر اعتماد بین کارکنان و اثر این اعتماد بر اخلاق کاری در بانک توسعه صادرات انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی است. به همین منظور، نمونه آماری 240 نفری از بین کارکنان ستاد و 18 شعبه داخلی و تهران بانک توسعه صادرات با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای با 32 گویه در مقیاس طیف لیکرت هفت تایی بود که با توجه به شاخص های شایستگی های فرد، اجتماعی، اعتماد و اخلاق کاری تدوین شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب نظران و تحلیل گویه ها و پایایی آن با آلفای کرونباخ تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و PLS تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که شایستگی های شخصی، تأثیر معنا دار و مثبتی بر روی اعتماد بین کارکنان دارد اما شایستگی های اجتماعی، اثر معناداری بر روی اعتماد میان کارکنان ندارد. همچنین، اعتماد بین کارکنان، اثر مثبت و معنا داری بر اخلاق کاری در بانک دارد. بر مبنای یافته های پژوهش، شایستگی های شخصی باعث تقویت اعتماد بین کارکنان می گردد که این اعتماد، اخلاق کاری را تقویت نموده و منجر می شود که افراد نقش های فعالی را بپذیرند، اخلاقی رفتار کنند و رفتاری سازش پذیر داشته باشند.
کلمات کلیدی :
اعتماد، شایستگی شخصی، شایستگی اجتماعی، اخلاق کاری
بازدید امروز
21
بازدید دیروز
69
بازدید کل
20,598
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !